Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere 40days.nltraining. Door het inschrijven via www.40days.nl en deelname aan een training van 40days.nl, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden 40days.nl ®© is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer .

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
 2. ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  2. 40days.nl drijft een onderneming die diverse coachingsprogramma’s en trainingen aanbiedt onder de naam 40days.nl.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen 40days.nl en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie via www.40days.nlgaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  4. Iedere rechtsverhouding inzake een training met 40days.nl valt onder deze Algemene Voorwaarden alleen in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
  5. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van 40days.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
  6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
  7. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het 40days.nl toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.
  8. OVEREENKOMST
  9. Een overeenkomst tussen 40days.nl en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.
  10. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van 40days.nl Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
  11. Voor 40days.nl ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
  12. 40days.nl is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
  13. GELDIGHEID ABONNEMENTEN
  14. De abonnementen zijn beperkt geldig en specifieke geldigheid staat vermeld op de website van 40days.nl Als de geldigheidsduur is verlopen is er geen recht meer op een training.
  15. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  16. Abonnementen zijn alleen geldig op de reguliere trainingsdagen van 40days.nl. Abonnementen geven toegang tot alle 40days.nl-trainingen (exclusief 40days.nl runningtherapie) en gratis deelname aan de specials.
  17. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  18. Abonnementen worden na het bereiken van de einddatum maandelijks stilzwijgend verlengd met telkens de periode van één maand tegen het tarief van het vorige abonnement.
  19. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met een doktersverklaring kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
  20. BETALING
  21. Betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving. De geldigheidsduur van de Personal Training-sessies en abonnementen staat vermeld bij de tarieven op de website.
  22. Bij niet tijdige betaling is een deelnemer, contractspartner of wederpartij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de deelnemer, contractspartner of wederpartij 90 dagen in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer, contractspartner of wederpartij aan 40days.nl te worden voldaan. De deelnemer, contractspartner of wederpartij kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van 40days.nl tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  23. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 40days.nlis te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  24. Een wederzijds bevestigde afspraak (Personal Training, Groepsles, Runningtherapie en Walkingtherapie) kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos telefonisch of schriftelijk geannuleerd worden. Geschiedt de opzegging binnen 24 uur of bij no-show, dan is het bedrag alsnog volledig opeisbaar.
  25. Alle bedragen voor Personal Training-sessies bij 40days.nl dienen vooraf betaald te worden. Indien het openstaande bedrag niet voldaan is, is het niet mogelijk om Personal Training-sessies in te plannen, of af te nemen.
  26. nl heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  27. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR 40DAYS.NL
  28. 40days.nl nl behoudt zich het recht voor een groepstraining bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
  29. Buitengewone omstandigheden leveren voor 40days.nl altijd overmacht op en ontheffen 40days.nl van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is 40days.nl ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  30. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een groepsles worden afgelast. 40days.nl is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een groepsles door gevaarlijke weersomstandigheden.
  31. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de groepsles daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door 40days.nl van de groepsles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
  32. AANSPRAKELIJKHEID
  33. 40days.nl, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een groepsles of Personal Training. Deelname aan een groepsles of Personal Training van 40days.nl geschiedt geheel op eigen risico.
  34. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van 40days.nl, haar medewerkers en trainers, is 40days.nl niet aansprakelijk.
  35. 40days.nl is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een groepsles of Personal Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is 40days.nl niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de groepsles of Personal Training.
  36. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij dit te melden aan de trainer. 40days.nl behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een groepsles of Personal Training.
  37. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
  38. 40days.nl respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Indien 40days.nlhet noodzakelijk acht uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan derden door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren met uw voorafgaande toestemming.
  39. Hoewel 40days.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de website www.40days.nl, kan 40days.nl niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. 40days.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van 40days.nl sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  40. De websites van derden waarnaar op de website www.40days.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door 40days.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. 40days.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
  41. De website www.40days.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van 40days.nl
  42. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  43. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door 40days.nl
  44. Op elke overeenkomst tussen 40days.nl en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
  45. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.